Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
Wykonanie projektu modernizacji przyłącza elektroenergetycznego, dla potrzeb obiektów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonane projektu modernizacji przyłącza elektroenergetycznego
Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do zapytania ofertowego.

3. Istotne warunki zamówienia
Wymagane doświadczenie w zakresie projektowania modernizacji/budowy stacji transformatorowych

4. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.08.2023
5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
5. 1 Cena 100%
5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.06.2023 roku,

6. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: w siedzibie Muzeum Górnictwa Węglowego ul. Gregoriusa Agricolii 2 ; 41-800 Zabrze
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na w/w adres:,
c) e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta dotyczące zamówienia na .......”

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan Piotr Hepa ul. Miarki 8 tel. 32 630 30 91 wew 2223

8. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy zamówienie/zlecenie/umowę na wykonanie przedmiotowego zlecenia
Zamawiający informuje, ż przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszej ceny lub innych warunków realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że pierwotne warunki zamówienia nie mogą w sposób istotny być zmienione. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół, który podpisują strony prowadzące negocjacje.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn i bez zwrotu kosztów przygotowania i założenia oferty.

9. Ochrona danych osobowych:
W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — RODO (Dz. Urz.. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pan/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych,
Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnikom będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi, miał się zastanowić czy musi być tak rozbudowany.

Załączniki:

formularz ofertowy zał nr 2 02/06/2023

OGŁOSZENIE 02/06/2023

Opis przedmiotu zamówienia 02/06/2023

Spis referencji ZAŁ NR 1 02/06/2023

WP-024964-2023-011R02 02/06/2023

WZÓR UMOWY zał nr 4 02/06/2023

Zał. nr 5_oświadczenie_wykonawcy 02/06/2023

zapytanie ofertowe 02/06/2023

Unieważnienie przetargu 25/07/2023

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.