poziom 01

Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w partnerstwie z Miastem Chorzów.

Zakres prac przewidzianych w projekcie dla Muzeum Górnictwa Węglowego obejmował będzie:

  1. Przebudowę i rozbudowę budynku Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 19 wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje wystawiennicze, miejsce lokalizacji pracowni digitalizacji, biblioteki wraz z czytelnią oraz pracowni naukowych umożliwiających prowadzenie działalności naukowej.
  2. Kompleksowy remont i konserwację zabytkowej i unikatowej maszyny parowej wraz z budową kotłowni w przybudówce budynku dawnej maszynowni szybu Carnall w celu dalszej możliwości uruchamiania oraz prezentowania pracy maszyny podczas pokazów dla turystów.
  3. Remont i adaptację budynku dawnej maszynowni szybu Prinz Schonaich z przeznaczeniem na przestrzeń muzealną, w tym funkcji wystawienniczych obejmujących wyjątkową wystawę poświęconą katastrofom górniczym.
  4. Kompleksowy remont budynku dawnej skraplarni powietrza (warsztatu elektrycznego) i jego adaptacja na pełnienie funkcji ekspozycyjnych, warsztatu i pracowni konserwacji wraz z pokazową kuźnią.
  5. Zagospodarowanie terenu kompleksu Sztolnia Królowa Luiza obejmujący wykonanie brakującej infrastruktury technicznej i drogowej niezbędnej do prowadzenia prawidłowej obsługi ruchu turystycznego na terenie kompleksu.
  6. Kompleksowy remont budynku dawnej cechowni i jego adaptacja na magazyn studyjny Muzeum wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zakres Miasta Chorzów obejmuje przebudowę i rewitalizację obiektu hali elektrowni dawnej Huty Królewskiej wraz z nadszybiem szybu "Hutniczy" na potrzeby Muzeum Hutnictwa w Chorzowie z zagospodarowaniem terenu, zakupem wyposażenia, konserwacją i renowacją eksponatów wielkogabarytowych i wykonaniem wystawy stałej.

Celem głównym projektu jest rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska, materialnego i niematerialnego, jego ochrona i stworzenie unikatowej oferty kulturalnej i edukacyjnej.

Cele szczegółowe:

-poprawa stanu technicznego cennych zabytków nieruchomych,

-poprawa stanu technicznego oraz konserwacja zabytkowej maszyny parowej,

-poprawa jakości zdegradowanych przestrzeni miejskich, ich kompleksowy remont i adaptację do nowych funkcji,

-zwiększenie przestrzeni pod działalność kulturalną i edukacyjną,

-zakup wyposażenia umożliwiającego prowadzenie działalności kulturalnej, konserwację zbiorów

-poprawa jakości obsługi odbiorców przez zapewnienie infrastruktury okołoturystycznej,

-przywracanie pamięci, tradycji, kultury, budowanie tożsamości, zwiększanie liczby osób uczestniczących w kulturze,

-zwiększenie poziomu kompetencji kulturalnych odbiorców poprzez zbudowanie nowej, kompleksowej oferty kulturalnej, edukacyjnej, rozszerzenie działalności kult. o nowe formy uczestnictwa w kulturze,

-likwidacja barier korzystaniu z kultury przez osoby niepełnosprawne i wykluczone,

-poprawa warunków prowadzenia działalności naukowo-badawczej,

-budowanie efektywnej sieci współpracy.

Całkowita wartość projektu: 84 533 235,23 zł (w tym MGW: 62 765 394,45zł, Chorzów Muzeum Hutnictwa: 21 767 840,78 zł).

Planowana wartość dofinansowania wynosi: 58 526 372,92 zł (w tym MGW: 43 483 556,15zł, Chorzów Muzeum Hutnictwa: 15 042 816,77zł).

Termin realizacji: 2017-2019

Informujemy, że wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą specjalnego formularza: https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

Więcej informacji ws. zgłaszania nieprawidłowości przy realizacji projektów finansowych
z perspektywy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014─2020 dostępnych jest→ TUTAJ https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

zestaw logotypów ang 02

Revitalization the Post-Industrial Heritage of Upper Silesia - Partnership project between Coal Mining Museum in Zabrze and Chorzów City.

PRIORITY AXIS VIII PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE AND DEVELOPMENT OF CULTURAL RESOURCES Operational Programme Infrastructure and Environment 2014-2020

PROJECT DESCRIPTION

Coal Mining Museum

Coal Mining Museum: restoration at historic building of the former local administrative unit from 1875.

Queen Louise Adit Complex

- “Prinz Schonaich”, “Electrical workshop” building: conservation, restoration and construction work at buildings, historical areas and complexes of these facilities and in their surroundings.

-“Cechownia” building: restoration and construction works at building, reconstruction and repair of the premises or facilities for the purpose of storage studio

Steam winding engine from 1915: restoration and construction works and construction of a steam engine generator.

Chorzów City:

Reconstruction and revitalization of the Former Powerhouse of Royal Iron Works for the needs of the Museum of Metallurgy: conservation and renovation of large-size exhibits
(movable monuments), restoration and construction work at buildings and in their surroundings, creation of permanent exhibition.

Implementation of the project: 2017-2019

The value of the project: 84 533 235,23 PLN (Zabrze: 62 765 394,45 PLN, Chorzów: 21 767 840,78 PLN).

The grant: 58 526 372,92 PLN (Zabrze: 43 483 556,15 PLN, Chorzów: 15 042 816,77 PLN).

Please be advised that any information about potential irregularities or misuse of funds during the implementation of the project “Revitalization the Post-Industrial Heritage of Upper Silesia” can be reported via e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. or using a special form: https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

More information on reporting irregularities in the implementation of projects from the perspective of the Operational Programme Infrastructure and Environment 2014-2020 is available here → https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.