nfos zakres zabezpiecza

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 20.03.2015 r. podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historyczne wyrobisko górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze – Etap I". Zadanie ma na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań kompleksu wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na ekosystem Miasta Zabrze i zachowanie jego funkcji odwadniania wyrobisk górniczych oraz drenowania terenu.

W ramach przedmiotowego zadania zabezpieczonych zostanie ok. 4km wyrobisk kopalnianych jak również wybudowany system odprowadzania wód kopalnianych z wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej do rzeki Bytomki składający się m.in. z 5 pompowni i stacji podczyszczania.

Zgodnie z zapisami umowy nr 64/2015/Wn-12/KO-NT-PO/D zawartej z NFOŚiGW do dnia 31.12.2020 r. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zobowiązane jest osiągnąć zakładany efekt ekologiczny przedsięwzięcia na który składają się następujące pozycje:
- wyeliminowanie powstawania deformacji ciągłych i nieciągłych na powierzchni terenu, nad wyrobiskami górniczymi poprzez zabezpieczenie stateczności komór (kotwy, kaszty itp.) : 150 000 m2
- liczba zabezpieczonych wyrobisk: 1 szt.
- usunięty ładunek zawiesiny w wodach kopalnianych: 9 Mg/rok
- przesył wód kopalnianych: 182 tys. m3/rok.

Wartość projektu: 48 527 221,00 zł
Zadanie dofinansowano ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wysokość dofinansowania: 48 274 625,50 zł

NFOS logo kolor pelna nazwa pl

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.