Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia obejmujący:
„Przegląd techniczny kotłów gazowych zainstalowanych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

I.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje 2 zadania:
Zadanie 1. Przegląd trzech kotłów gazowych SGB 125 E nr 13099122, 13103661, 1399124 zainstalowanych w obiekcie przy ul. 3 Maja 93a oraz przegląd kotła gazowego kondensacyjnego Buderus Logamax plus GBO12 – 25 KV2 w obiekcie przy ul. 3 Maja 91/2
Zadanie 2.Przegląd gwarancyjny przez autoryzacyjny serwis De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o. kotła gazowego De Dietrich, typ urządzenia: AMC PRO 65, numer seryjny: 2002823228060 przy ul. Karola Miarki 8

II.Istotne warunki zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania, nie dopuszcza jednak składania ofert na wybrane pozycje w zadaniu.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

3.Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonania przedmiotu zamówienia oraz odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, za których ewentualne zaniedbania ponosi odpowiedzialność.

4.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi określonej w pkt. III zgodnie z instrukcją a także zaleceniami producenta.

5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadana świadectwo kwalifikacji oraz autoryzację serwisową uprawniającą do zajmowania się eksploatacją wymienionych typów urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz kotłów gazowych.

6.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania certyfikatu, potwierdzającego, że jest firmą autoryzowaną przez De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o. – dotyczy zadania nr 2

7.Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zarejestrowania przeglądu w Systemie Kart Gwarancyjnych w terminie 1 miesiąca od daty przeprowadzonego przeglądu. – dotyczy zadania nr 2

8.Przegląd kotłów gazowych będzie potwierdzony protokołem podpisanym przez strony. Protokół stanowić będzie podstawę wystawienia faktury.

9. 30 dniowy termin płatności po wykonanej usłudze od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
10.W przypadku wykrycia wady lub usterki mogącej mieć bezpośredni wpływ na awarię urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

Wybór oferty:

Wybór oferty 14/01/2022

Załączniki:

Rozeznanie cenowe MGW.DA.271.1.2022.AŻ 14/01/2022

Załącznik nr 1 14/01/2022

Załącznik nr 2 14/01/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.