Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:
„Zakup i dostawa wyposażenia oraz elementów niezbędnych do wykonania instalacji ppoż. na poziomie 80m w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej”.

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie powyższe obejmuje zakup i dostawę materiałów i osprzętu niezbędnego do wykonania instalacji rurociągów p.poż. w Przekopie na poziomie 80 w rejonie wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w maksymalnym terminie do ośmiu tygodni od daty złożenia zlecenia.
Wszystkie części, materiały oraz osprzęt przeznaczony do wykonania instalacji rurociągu p.poż w Przekopie na poziomie 80 w rejonie wyrobisk GKSD muszą spełniać wymagania określone w wykazie materiału stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania o cenę.

Materiał wspomniany powyżej winien spełniać następujące warunki techniczne:
 rurociągi przeznaczone do wykonania instalacji p.poż. muszą być wykonane z rur obustronnie cynkowanych ogniowo, bezszwowych o średnicy DN 100/108 przystosowanych do ciśnienia 1,6 MPa,
 łańcuch musi być atestowany,
 wszystkie elementy, materiały i urządzenia muszą byś wykonane z materiałów nowych, dopuszczonych do stosowania w zakładach górniczych,
 w/w materiały posiadać muszą wszystkie wymagane prawem dokumenty (certyfikaty, atesty, etc.),
 urządzenia powyższe muszą być wyposażone (jeśli jest wymagane) w:
• tabliczkę znamionową w języku polskim,
• deklarację zgodności (w języku polskim),
• kartę gwarancyjną w języku polskim,
• dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi w języku polskim.

W/w materiał i osprzęt musi być wolny od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji. Dostawa powyższego materiału musi uwzględniać możliwości techniczne rozładunku powyższego materiału (Zamawiający nie ma możliwości ani warunków technicznych rozładowania materiałów przy pomocy suwnicy bądź wózka widłowego).

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na dostawę materiału i urządzeń wymienionych powyżej.
Dostawa powyższego (na koszt i staraniem Wykonawcy) osprzętu odbędzie się do wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

II. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia (należy na żądanie Zamawiającego wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 10 000,00 złotych netto),
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień i dostaw),
• okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę nie może być mniejszy niż 24 miesięcy,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰

Termin związania z ofertą wynosi: 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
IV. Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni, jednak nie później niż do: 31. 05. 2022r.).

Załączniki:

zal_1_zestawienie.xls 17/01/2022

zal_2_form_ofert 17/01/2022

zal_3_umowa_ppoz 17/01/2022

zapyt_ocene 17/01/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.