Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
Serwisowanie i utrzymanie właściwego stanu technicznego systemu odprowadzania ścieków z poz.320 m w, ZKWK „Guido” Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Zamówienie będzie obejmować świadczenie usług serwisowych, usuwanie awarii i wymianę części eksploatacyjnych zgodnie z DTR na podstawie aktualnych cenników części zamiennych załączonych do oferty
b) Pompownia ścieków wyposażona jest w węzeł tłoczny składający się z:
• Zbiornika na ścieki wyposażonego w mieszadło o osi pionowej o mocy 1.1 kW wraz pokryciem hermetycznym z połączeniem z atmosferą poprzez kominek wywiewny z filtrem antyodorowym (wypełnienie z węgla aktywnego). W zbiorniku zainstalowana jest również instalacja elektryczna i AKPiA dla prawidłowego działania,
• Pompy wyporowo-śrubowe, przeznaczone do pompowania ścieków o mocy 30 kW i wydajności 7m3/h w ilości 2 szt. zasilane z przekształtników napięcia.
• Maceratory, 2 jednostki – zastosowanie do ścieków o wydajności14m3/h i mocy silnik 2,2 kW
• Orurowania i armatura
• Instalacja elektryczna oraz AKPiA

2. (warunki udziału w postępowaniu - jeśli dotyczy)⃰
- wyżej wymienione usługi muszą być wykonywane przez osoby o kwalifikacjach uprawniających
do wykonywania czynności specjalistycznych związanych z serwisowaniem w/w urządzeń.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰
- zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całości wartości umowy,
- termin związania z ofertą 60 dni,
- termin płatności 30 dni od daty wpływu faktury,

4. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31 stycznia 2023 r.

Załączniki:

Formularz oferty 18/01/2022

Wzór umowy 18/01/2022

Zapytanie o cenę 18/01/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.