Zapytanie o cenę ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji *

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:
„Serwis, usuwanie awarii i utrzymanie ruchu agregatów prądotwórczych zainstalowanych we wszystkich obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie będzie obejmować świadczenie usług serwisowych, wymianę części eksploatacyjnych, usuwanie awarii, oraz wykonywanie serwisów i przeglądów okresowych zgodnie z DTR producenta dla wszystkich agregatów prądotwórczych eksploatowanych w obiektach MGW w Zabrzu.

W obiektach zarządzanych przez MGW w Zabrzu eksploatowane są następujące typy agregatów prądotwórczych:

a) FOGO FH 9000R – 2 szt. oraz
FOGO FH 9000TR – 2 szt. (w zakresie przeglądu i serwisu należy przewidzieć i wycenić) –
 Olej + jego wymiana,
 Filtr paliwa + jego wymiana,
 Sprawdzenie amortyzatorów zespołu,
 Sprawdzenie akumulatorów i alternatora,
 Sprawdzenie połączeń silnik + prądnica,
 Sprawdzenie układu powietrznego i wydechowego,
 Kontrola układu: paliwowego, smarowania i chłodzenia,
 Sprawdzenie połączeń elektrycznych,
 Sprawdzenie układów sterowania,
 Pomiar rezystancji izolacji prądnicy,
 Próbna praca zespołu.

b) POWER GENSET PDE201RS3 (PEZAL) – 1 szt. (w zakresie przeglądu i serwisu należy przewidzieć i wycenić) –
 Olej + jego wymiana,
 Filtr oleju + jego wymiana,
 Filtr paliwa + jego wymiana,
 Sprawdzenie amortyzatorów zespołu,
 Sprawdzenie akumulatorów i alternatora,
 Sprawdzenie połączeń silnik + prądnica,
 Sprawdzenie układu powietrznego i wydechowego,
 Kontrola układu: paliwowego, smarowania i chłodzenia,
 Sprawdzenie połączeń elektrycznych,
 Sprawdzenie regulacja paska,
 Pomiar rezystancji izolacji prądnicy,
 Kontrola układu podgrzewania silnika,
 Próbna praca zespołu.

c) PROTON-30-ZPP (PROTON-POLSKA) – 1 szt. (w zakresie przeglądu i serwisu należy przewidzieć i wycenić) –
 Olej + jego wymiana,
 Filtr oleju + jego wymiana,
 Filtr paliwa + jego wymiana,
 Sprawdzenie amortyzatorów zespołu,
 Sprawdzenie akumulatorów i alternatora,
 Sprawdzenie połączeń silnik + prądnica,
 Sprawdzenie układu powietrznego i wydechowego,
 Kontrola układu: paliwowego, smarowania i chłodzenia,
 Sprawdzenie połączeń elektrycznych,
 Sprawdzenie regulacja paska,
 Sprawdzenie układów sterowania,
 Pomiar rezystancji izolacji prądnicy,
 Kontrola układu podgrzewania silnika,
 Próbna praca zespołu.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na w/w czynności dotyczące urządzeń wymienionych powyżej.
W/w przeglądy i serwisy muszą zostać przeprowadzone w miejscu zainstalowania agregatu w oparciu o materiały i osprzęt eksploatacyjny, który musi być wolny od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w DTR producenta agregatu.
Wykonawca winien przewidzieć kontrolę i badanie akumulatorów rozruchowych współpracujących z powyższymi agregatami. Przeglądy wymienione powyżej winny być wykonywane po wcześniejszym ustaleniu terminu z upoważnionym przedstawicielem MGW.

Załączniki:

Załącznik 1 - Formularz 19/01/2022

Załącznik 2 - Umowa 19/01/2022

Zapytanie o cene 19/01/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.