Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

Zakup i dostawa spoiw mineralno-cementowych do uszczelniania wyrobisk korytarzowych (Izolitex C lub równoważnych) w ilości 30 ton
wraz z użyczeniem agregatu pompowego na czas ich podawania.


Niniejsze postępowanie ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i realizacji dostawy będącej przedmiotem postępowania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.

Termin składania ofert:
Do dnia: 24.01.2022r., do godz. 10.00

Załączniki:

Formularz ofertowy 19/01/2022

Zapytanie ofertowe 19/01/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.