Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:

„Wymiana 30 mb rurociągu Ø50 zasilającego kotłownię parową w wodę na odcinku od przyłącza w rejonie szybu „Carnall” do pomieszczenia kotłowni parowej wraz z zabudową trzech zasuw DN50 PN6 na odgałęzieniach do innych obiektów oraz wymianą istniejących (lub adaptacją) czterech liczników wody na rurociągach zabudowanych odgałęzień – umożliwiającą zdalny odczyt wody z wykorzystaniem funkcjonującego w MGW w Zabrzu sytemu LoRaWan”.

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
zamówienie obejmować będzie:
a. dostawę, zabudowę i uruchomienie (wymianę) rurociągu Ø50 zasilającego kotłownię parową w wodę na odcinku od przyłącza w rejonie szybu „Carnall” do pomieszczenia kotłowni parowej wraz z dostawą i zabudową trzech zasuw DN50 PN6 na odgałęzieniach powyższego rurociągu do innych obiektów,
b. dostawę, wymianę i uruchomienie czterech liczników wody z układem zdalnego monitorowania (lub adaptację istniejących) na rurociągach zabudowanych w w/w rejonie
w oparciu o istniejący i funkcjonujący w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu system odczytu LoRaWan.

Urządzenia, części i podzespoły użyte do realizacji umowy muszą być nowe, wolne od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu.
Prace związane z opisanym przedmiotem zamówienia przeprowadzane będą we wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

1. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia - należy wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 10 000,00 złotych netto,
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
• niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie a także potencjał ekonomiczny do realizacji zadania wynikającego z w/w postępowania,
• okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia (wykonane serwisy i części wymienione w trakcie napraw) nie może być mniejszy niż 12 miesiące,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰
Termin związania ofertą wynosi 120 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

3. Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31. 07. 2022r.

Załączniki:

Załącznik 1 - Formularz oferty 25/01/2022

Załącznik 2 - Umowa 25/01/2022

Zapytanie o cenę 25/01/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.