Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:

„Zabudowa układu zdalnego monitorowania parametrów pracy kotłowni parowej zasilającej maszynę wyciągową oraz zdalnego monitorowania parametrów pracy instalacji CO zasilanej z powyższej kotłowni, w oparciu o istniejące sterowniki i urządzenia pomiarowe zainstalowane w obiektach MGW w Zabrzu”.

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia,
które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
zamówienie obejmować będzie:
a. dostawę, zabudowę i uruchomienie układów zdalnego monitorowania parametrów pracy kotłowni parowej zasilającej maszynę wyciągową (zabudowaną w rejonie szybu „Carnall”
w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu),
b. dostawę, zabudowę i uruchomienie układów zdalnego monitorowania parametrów pracy instalacji CO zasilanej z kotłowni parowej (zabudowaną w rejonie szybu „Carnall” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu),
c. inwentaryzacji z natury (w powyższych obiektach) posiadanych sterowników i urządzeń pomiarowych w celu wykorzystania ich do wykonania w/w instalacji nadzorczych i przesyłu danych do istniejącego systemu wizualizacji (wraz z nadzorem autorskim),
d. Przeglądy, konserwacje i usuwanie awarii powyższych instalacji w ramach gwarancji i zapisów DTR producenta.

Urządzenia, części i podzespoły użyte do realizacji umowy muszą być wolne od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu.
Prace związane z opisanym przedmiotem zamówienia odbędą się we wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

1. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia - należy wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 10 000,00 złotych netto,
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
• niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie a także potencjał ekonomiczny do realizacji zadania wynikającego z w/w postępowania,
• okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia (wykonane serwisy i części wymienione w trakcie napraw) nie może być mniejszy niż 12 miesiące,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) ⃰
Termin związania ofertą wynosi 120 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

3. Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31. 08. 2022r.

4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. KRYTERIUM: Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena 80 % 80
2. Okres gwarancji 20 % 20
Razem: 100 % 100

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
Kryterium nr 1 – CENA:
 Oferta z najniższą ceną (sumą pozycji z cennika wraz z ceną roboczogodziny) otrzyma maksymalną ilość punktów.
 W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów
wynikającą z działania:
najniższa oferowana cena brutto
Ilość punktów badanej oferty
w ramach kryterium „cena” = ----------------------------------------------- x 100 pkt x 80%
cena badanej oferty brutto

Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI:
 Oferty (zawierające deklarowany okres gwarancji w miesiącach) oceniane będą wg punktacji podanej poniżej:
Okres gwarancji
– zgodnie z ofertą [miesiące] Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „okres gwarancji”
(z uwzględnieniem wagi)
12 1
13 ÷ 18 2
19 ÷ 24 3
25 ÷ 30 i więcej 5

UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 28. 02. 2022r. do godz. 1000,

6. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: j.w.,
c) e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

Załącznik 1 - formularz oferty 25/01/2022

Załącznik 2 - umowa 25/01/2022

Zapytanie o cenę 25/01/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.