Zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków wykonania opisanego przedmiotu zamówienia pn.:
„Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą obejmują materiały wyszczególnione w załączniku nr 2 – Formularz Cenowy
Ilości materiałów budowlanych w formularzu cenowym są podane szacunkowo.

II. Istotne warunki zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów budowlanych w jakości zgodnej z obowiązującymi normami.
Cena ma zawierać wszystkie koszty w tym koszt dostawy oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Zabrza.

III. Termin związania ofertą:
30 dni kalendarzowych liczonych od daty złożenia oferty
IV. Termin realizacji zamówienia którego dotyczy rozeznanie:
- do 30 dni od daty podpisania umowy w terminie 14 roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Za najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia zamawiający uzna: spełnienie wszystkich oczekiwanych warunków realizacji zamówienia oraz najniższe wynagrodzenie za jego wykonanie.

Załączniki:

Rozeznanie Cenowe 22/03/2022

Załącznik nr1 - Formularz Oferty 22/03/2022

Załącznik nr 2 Formularz cenowy 22/03/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.