Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu dla :
-osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego( górnik, pomoc dołowa, ślusarz maszyn i urządzeń górniczych p.z., ślusarz p.z., ślusarz szybowy p.z. elektryk)
-osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego
Oferujący przeprowadzenie szkoleń musi posiadać , programy zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru górniczego zgodne z Art.112 ustępem 4 i 5 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górniczego
Szkolenia będą realizowane w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

II. Termin związania ofertą:
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

III. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w 2022 roku zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia zlecenia przeprowadzenia szkoleń przez wybranego Wykonawcę

IV. Kryteria oceny ofert:
Zostanie wybrana oferta (spośród spełniających warunki) o najniższej cenie za przeszkolenie orientacyjnej ilości pracowników. Wykonawca musi liczyć się z podziałem szkolonych na grupy oraz z tym, że niektóre z grup mogą być 5 osobowe.

VI. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 05.04.2022r.

Załączniki:

Formularz Zamówienia 29/03/2022

Oświadczenie Wykonawcy 29/03/2022

Zapytanie Ofertowe 29/03/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.