Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Sprawę prowadzi: Anna Szewczyk, tel. 728 961 970

1. Opis przedmiotu zamówienia:
• Sukcesywna dostawa cukierków „krówki” z logo Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

2. Istotne warunki zapytania
• Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
• Zapytanie ofertowe może być wykorzystane przez zamawiającego przy wyborze wykonawcy.

3. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia.

4. Termin realizacji zamówienia: Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022, o rozpoczęciu realizacji dostaw, wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed złożeniem przez zamawiającego zamówienia.

5. Kryteria oceny ofert: Cena: 100%

6. Uwagi:
• Unieważnienie postępowania: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
• Zastrzeżenie: Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

 Załączniki:

Zapytanie Ofertowe 01/04/2022

Formularz oferty 01/04/2022

Formularz asortymentowo- cenowy 01/04/2022

Wybór wykonawcy 25/04/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.