Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków wykonania opisanego przedmiotu zamówienia pn.:
„Zakup wraz z dostawą drewna dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą obejmują:

Lp. Nazwa materiału Jedn. ilość
1 deska budowlana obrzynana calowa długość 3m m3 1,00
2 deska budowlana obrzynana grubości 50-70mm i szerokości 30cm długość 4m szt. 5,00
3 Stojaki drewniane długości 2,5m średnica 10-15cm, okorowane. szt. 44,00
4 Stojaki drewniane długości 3m średnica 16-20cm, okorowane. Drewno jednostronnie olowane. szt. 6,00

II. Istotne warunki zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa drewna konstrukcyjnego i górniczego w jakości zgodnej z obowiązującymi normami.
Cena ma zawierać wszystkie koszty w tym koszt dostawy oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Zabrza

III. Termin związania ofertą:
30 dni kalendarzowych liczonych od daty złożenia oferty

IV. Termin realizacji zamówienia którego dotyczy rozeznanie:
- 14 roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Za najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia zamawiający uzna: spełnienie wszystkich oczekiwanych warunków realizacji zamówienia oraz najniższe wynagrodzenie za jego wykonanie.

V. Termin złożenia odpowiedzi na rozeznanie:
Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia: 12.04.2022

Załączniki:

Rozeznanie cenowe 05/04/2022

Załącznik nr1 - Formularz Oferty 05/04/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.