ROZEZNANIE CENOWE

   Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych

   Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania Wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

"Wykonanie naprawy oczka wodnego – ok. 24 m2 (element instalacji „ Świat Wodny) dla lokalizacji - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ulica Mochnackiego 12 – Park 12 C.”

 

Załączniki:

formularz oferty 08/04/2022

Rozeznanie cenowe 08/04/2022

wybór oferty 26/04/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.