UWAGA! Zmiana treści rozeznania cenowego

ROZEZNANIE CENOWE


    Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania Wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze Rozeznanie cenowe.


    Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia obejmujący:
„Przeglądy urządzeń i systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w roku 2022”, na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.


I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne systemów sygnalizacji pożaru;

2)Przegląd systemów oddymiania;

3)Sprawdzenie głównych wyłączników pożarowych prądu;

4)Sprawdzenie i wykonanie pomiarów wydajności i ciśnienia hydrodynamicznego w hydrantach oraz sprawdzenie ciśnienia w zaworach hydrantowych;

5)Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne oświetlenia awaryjno– ewakuacyjnego z wykonaniem pomiarów skuteczności wyłącznika głównego prądu;

6) Przegląd drzwi przeciwpożarowych EI - 30, EI – 60;

7) Przegląd wczesnej detekcji dymu GAZEX.
Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania:

Zadanie nr 1 – przegląd urządzeń i systemów p.poż. zlokalizowanych w obiektach 1-9 wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszego rozeznania, nie będących urządzeniami na gwarancji producenta.

Zadanie nr 2 - przegląd urządzeń i systemów p.poż. zlokalizowanych w obiektach 10-11 wyszczególnionych w załączniku nr 1a do niniejszego rozeznania, będącymi urządzeniami na gwarancji producenta.


Zmiana treści rozeznania cenowego 13/04/2022

Załączniki:

rozeznanie_cenowe_ppoż_2022 08/04/2022

Załącznik nr 1 - kalkulacja cenowa 08/04/2022

Załącznik nr 1a - kalkulacja cenowa 08/04/2022

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy_ppoż_2022 08/04/2022

Wybor Oferty 28/04/2022

Wybór Oferty 06/05/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.