ROZEZNANIE CENOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania Wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze Rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia obejmujący:
Zadanie nr 1. „Przeglądy budowlane pięcioletnie obiektów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w roku 2022 na podstawie art. 62.1.Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.”.

Zadanie nr 2. „Kontrola instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych obiektów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w roku 2022 na podstawie art. 62.1.Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.”
I Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1:
- sprawdzenie elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
-sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
-sprawdzenie i wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków, ochrony od porażeń , oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
-wykonanie kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, dymowych (z czyszczeniem kominów), spalinowych i wentylacyjnych. W przypadku stwierdzenia braku przewodów kominowych w obiekcie, należy uwzględnić taką informację w protokole.
Zadanie nr 2:
-wykonanie kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, dymowych (z czyszczeniem kominów), spalinowych i wentylacyjnych. W przypadku stwierdzenia braku przewodów kominowych w obiekcie, należy uwzględnić taką informację w protokole.
II Istotne warunki zamówienia:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
3.Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonania przedmiotu zamówienia oraz odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, za których ewentualne zaniedbania ponosi odpowiedzialność.
4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadana uprawnień:
• budowlanych w odpowiedniej specjalności do przeprowadzenia kontroli instalacji elektrycznych, piorunochronowych i gazowych;
• uprawnienia ogólnobudowlane, dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji, a także sieci energetycznych oraz gazowych,
• uprawnienia do kontroli przewodów kominowych, dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych z tytułem mistrza w rzemiośle kominiarskim, natomiast przewody kominowe, w których ciąg jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych, specjalista z uprawnieniami budowlanymi określonej specjalności
5.Przegląd poszczególnych urządzeń i obiektów będzie potwierdzony protokołem podpisanym przez strony. Protokół stanowić będzie podstawę wystawienia faktury. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia protokołów z poszczególnych przeglądów w dwóch egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej.
6. Kwota wynagrodzenia ujęta w ofercie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Rozliczenie nastąpi przelewem z konta zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
7. Zamawiający może - z powodów obiektywnych - odstąpić od realizacji części zakresu zamówienia, wówczas zamawiający zapłaci wykonawcy za faktycznie wykonane usługi po cenach jednostkowych podanych w załączniku nr 1, Wykonawcy natomiast z tytułu ewentualnego zmniejszenia zakresu usług nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

Załączniki:

Formularz ofertowy_przeglądy_bud_2022 08/04/2022

Rozeznanie cenowe_przeglądy_bud_2022 08/04/2022

Załącznik nr 1_kalkulacja cenowa 08/04/2022

Wybór oferty przeglądy budowlane 27/04/2022

Wybór oferty przeglądy budowlane 10/05/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.