Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:

„Pomiar pionowości trzona wieży szybowej i prostoliniowości torów prowadzenia naczyń szyb Kolejowy"

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Zadanie nr 1 polega na wykonaniu pomiaru pionowości trzona wieży szyb Kolejowy.

1.2. Zadanie nr 2 polega na badaniu geometrii obudowy szybu oraz elementów jego zbrojenia, pomiaru prostoliniowości torów prowadzenia naczyń wraz z prostoliniowością prowadzeń krzeseł szybowych na poziomach udostępnienia oraz poziomie zrębu, wartości luzów między prowadnikami oraz odstępach ruchowych przy prowadzeniu naczyń wyciągowych w szybie Kolejowy ( RME z dnia 23 listopada 2016 r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych wraz z późniejszymi zmianami).

2. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca musi posiadać:
1) Niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia ( należy wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min 30 000,00 złotych netto),
2) Potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
3) Okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę nie może być niższy niż 12 miesięcy,
4) Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych

3. Istotne warunki zamówienia 
Termin związania z ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty

4. Termin realizacji zamówienia:
- do 3 miesięcy, jednak nie później niż do: 22.12.2022 r.

Załączniki:

Umowa - wzór 01/09/2022

zal_1_form_ofertowy 01/09/2022

zal_1a_osw_wykluczeniu 01/09/2022

zapytanie ofertowe 01/09/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.