Rozeznanie cenowe
w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia do przetargu nieograniczonego na usługę:

„Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 01 01 02, 17 02 01, 17 02 04* , 19 08 14, z nieruchomości będących własnością Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 01 01 02, 17 02 01, 17 02 04*, 19 08 14 z nieruchomości będących własnością Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z obiektów niezamieszkałych z lokalizacji Zamawiającego znajdujących się na terenie Zabrza przy ul. Wolności 410 oraz ul. Mochnackiego 12, ul. K. Miarki 8, 3 Maja 93. Usługa będzie świadczona w ramach potrzeb od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023 roku lub do wyczerpania kwoty netto przeznaczonej na ten cel w budżecie jednostki.

II. Istotne warunki zamówienia:

Wymaga się aby Wykonawca był zarejestrowany w rejestrze BDO i posiadał decyzje i zezwolenia na gospodarowanie odpadami zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, wynikające z Ustawy o odpadach. Dz.U.2019.0.701 tj. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca zobowiązuje się do okresowego podstawienia oraz odbioru zapełnionych kontenerów po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego poprzez system w rejestrze BDO w ciągu 2 dni roboczych.

Zamawiający rozliczać się będzie z Wykonawcą w cyklu miesięcznym, za faktycznie wykonane usługi, w oparciu o potwierdzone przez Zamawiającego odebrane odpady zarejestrowane w systemie BDO.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

Wykonawca z chwilą wywiezienia odpadów z terenu Zamawiającego, przejmie na siebie całkowitą odpowiedzialność za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczeństwo podczas transportu oraz odzysk lub unieszkodliwienie.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował samochodem o dopuszczalnej maksymalnej wysokości do 3,2m ilekroć w zamówieniu będzie mowa o lokalizacji obiektu przy ul. Wolności 410 .

Załączniki:

Rozeznanie cenowe 26.09.2022 26/09/2022

Załącznik 1 - Informacja cenowa 26.09.2022 26/09/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.