Rozeznanie cenowe
w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia do przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie :
„Odbiór, transport i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, a także wyposażenie nieruchomości objętych postępowaniem w odpowiednie pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów.
Szczegółowy zakres, rodzaj, częstotliwość odbioru oraz ilość pojemników został określony w informacji cenowej, stanowiącym załącznik nr 1 i harmonogramie częstotliwości wywozu stanowiącym załącznik nr 2.

Termin realizacji zamówienia:
01.01.2023 – 31.12.2023
Termin złożenia informacji cenowej:
Informację cenową należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 04 października 2022r.

Załączniki:

Rozeznanie cenowe odpady komunalne 2023 27/09/2022

Informacja cenowa odpady komunalne 2023 załącznik nr 1 27/09/2022

Prognozowany harmonogram 2023 załącznik nr 2 27/09/2022

Informacja 03/10/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.