Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:

„Dostawa i wymiana ciągnika z napędem akumulatorowym kolejki podwieszonej zabudowanej w diagonali transportowej”.

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia.
W razie niewybrania oferty Wykonawcy do realizacji, podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Realizacja zadania polega na przedstawieniu oferty w ramach rozeznania rynku na dostawę i wymianę ciągnika z napędem akumulatorowym kolejki podwieszonej zabudowanej w diagonali transportowej o długości trasy 150 m. Trasa kolejki wykonana jest z elementów produkcji Becker Warkop sp. z o.o. typu BWTU-50/100 (z napędem zębatym) o maksymalnym nachyleniu do 30°.

Przedmiotowy ciągnik musi spełniać następujące założenia:

- musi posiadać dwie kabiny operatora,
- winien być dostarczony ze stacją ładowania i elementami wyposażenia dodatkowego (np.: kabel do podłączenia do stacji ładującej, etc.)
- w celu zachowania dotychczasowej długości (ok. 35 m) zestawu (składającego się z: ciągnika, trzech kabin osobowych, belki transportowej oraz cięgieł) należy zastosować odpowiednie wózki hamulcowe i cięgła,
- w przypadku braku zasilania hydraulicznego wciągarek zabudowanych na istniejącej belce transportowej (typu UiK-MZT-8), należy przewidzieć również dostawę belki transportowej
z napędem elektrycznym dla wciągarek zabudowanych na przedmiotowej belce,
- czas pracy pomiędzy ładowaniami należy przewidzieć na poziomie 10 godzin z obciążeniem trzech kabin osobowych (24 osoby) lub jednej belki transportowej (obciążonej masą 3t).

Ponadto należy przewidzieć:
- wymianę i montaż urządzeń,
- regulację i uruchomienie układu transportowego,
- opracowanie dokumentacji układu transportowego,
- przygotowanie urządzenia i udział w badaniach odbiorczych przeprowadzanych przez rzeczoznawcę w ruchu zakładu górniczego,
- w trakcie okresu gwarancji zapewnienie ciągłości ruchowej oraz pełnego serwisu gwarancyjnego wraz z zabezpieczeniem w materiały eksploatacyjne.

W ramach realizacji zadania należy uwzględnić wymianę ciągnika i przystosowanie go do pracy z istniejącymi kabinami osobowymi typu BWKO-8 oraz ewentualnie z istniejącymi belkami transportowymi typu UiK-MZT-8 oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów w powyższej kwestii.

W kosztorysie należy uwzględnić wykonanie wszystkich niezbędnych prac oraz przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z przygotowaniem wszelkich dokumentów niezbędnych do oddania do ruchu układu transportu ludzi i materiałów zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami.
Jeżeli do realizacji zadania będą potrzebne jakiekolwiek uzgodnienia, pozwolenia lub decyzje jednostek nadzoru to wszystkie koszty i formalności z tym związane są po stronie Wykonawcy,
w odniesieniu zadania wynikającego z poniższego zapytania o cenę.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

2. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia (należy wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 200 000,00 złotych netto,
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
• okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę nie może być mniejszy niż 24 miesiące,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy): ⃰
Termin związania ofertą wynosi 180 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
4. Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od otrzymania zlecenia

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 26. 05. 2023r. do godz. 10:00

Załączniki:

zal_1_form_ofert 18/05/2023

Zal_2_osw_wykl 18/05/2023

zapyt_ocene 18/05/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.