Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:
„Wykonanie badań środowiska pracy dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i wyboru oferty do realizacji z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje przeprowadzenie badań i pomiarów – czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy tj:
• natężenia oświetlenia światłem sztucznym na stanowiskach (łącznie 32 stanowisk):
 pod ziemią w liczbie 20 stanowisk
 na powierzchni w liczbie 12 stanowisk
• natężenia hałasu na stanowiskach (łącznie 15 stanowisk):
 pod ziemią w liczbie 9 stanowisk
 na powierzchni w liczbie 6 stanowisk
• badania drgań mechanicznych oddziałujących na organizm człowieka przez kończyny górne (łącznie 7 stanowisk):
 pod ziemią w liczbie 6 stanowisk
 na powierzchni w liczbie 1 stanowisko
• pomiarów kontrolnych zapylenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia w rozumieniu rozdziału
2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z dn. 9 czerwca 2017r. poz. 1118 z późn. zm.), (łącznie 2 stanowiska):
 pod ziemią w liczbie 1 stanowisko
 na powierzchni w liczbie 1 stanowisko
Muzeum Górnictwa Węglowego umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscach wyznaczonych do przeprowadzenia pomiarów w terminie wcześniej ustalonym.
Osoba do kontaktu – Dariusz Majchrzak, tel. 32 630 30 91, w. 5545.

2. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
Termin realizacji zamówienia:
Do 7 dni od otrzymania zlecenia

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena- 100%
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 29.05.2023r. do godz. 10:00

Załączniki:

Formularz oferty - Badania środowiska pracy 19/05/2023

OŚWIADCZENIE O WYKLUCZENIU 19/05/2023

Wykaz stanowisk pomiarowych 19/05/2023

Zapytanie ofertowe - Badania środowiska pracy 19/05/2023

Wybór oferty 07/06/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.