Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

Zakup wraz z dostawą do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wiertnicy dołowej WD-02EA lub równoważnej wraz z kompletnym osprzętem wiertniczym.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i realizacji dostawy będącej przedmiotem rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych na każdym etapie postępowania, bez wskazywania przyczyny
Szczegółowy ilościowy wykaz przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego rozeznania cenowego.

Termin składania ofert:
Do dnia: 05.06.2023r wg wzoru formularza ofertowego.

Załączniki:

formularz ofertowy 29/05/2023

Rozeznanie cenowe 29/05/2023

Szczegółowy wykaz przedmiotu postępowania 29/05/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.