Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania Wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego. Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków dostawy opisanego przedmiotu zamówienia pn.: „ Dostawa opakowań jednorazowych”

1. Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z załącznikiem 1 – Formularz rzeczowo cenowy.
2. Termin wiązania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia.
3. Kryteria oceny ofert: cena 100%
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.06.2023 r, do godz. 12:00.
5. Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
6. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Anna Szewczyk, tel. (32) 630 30 91 wew. 2119
7. Informacja dotycząca zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego.
8. Termin realizacji: sukcesywnie do 31.12.2023 od daty podpisania umowy lub do momentu wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania.
9. Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Prawo Zamówień Publicznych.
10. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość negocjowania otrzymanych ofert, w celu uzyskania korzystniejszej ceny lub innych warunków realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że pierwotne warunki zamówienia nie mogą, w sposób istotny, zostać zmienione. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół, który podpisują Strony prowadzące negocjacje.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia, bez podania przyczyn i bez zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert przez oferentów, na niniejsze rozeznanie cenowe.
13. Ochrona danych osobowych
W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych.
Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

W związku z podstawami wykluczenia wprowadzonymi w dniu 15 kwietnia 2022r ustawą z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835), Zamawiający dodaje do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.

Załączniki:

rozeznanie cenowe opakowania jednorazowe 31/05/2023

Załącznik 1 - Formularz rzeczowo cenowy 31/05/2023

Załącznik 2 - Formularz oferty 31/05/2023

Załącznik 3 - Wzór umowy 31/05/2023

Załącznik 4- Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 31/05/2023

20230613102827261 13/06/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.