Zapytanie o cenę ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji *

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:

„Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód przemysłowych (kopalnianych) istniejącym wylotem do rzeki „Bytomki” w Zabrzu przy ul. Słodczyka”.

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Realizacja zadania polega na :
a. opracowaniu operatu wodnoprawnego wraz ze złożeniem wniosku oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania podziemnych wód przemysłowych, pochodzących z Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej z infiltracji opadów atmosferycznych, do istniejących urządzeń wodnych zlokalizowanych przy ul. Słodczyka w Zabrzu w zakresie określonym ustawą z dnia 07 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2022 poz. 2625 z późn. zmianami);
b. wykonaniu i aktualizacji map w niezbędnym zakresie (po konsultacji z upoważnionym pracownikiem MGW w Zabrzu);
c. rozpoznaniu aktualnych warunków hydrogeologicznych;
d. uzyskaniu wszelkich uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W ramach realizacji zadania należy uwzględnić przygotowanie wszystkich materiałów (w tym mapowych), uzyskanie uzgodnień, pozwoleń, konsultacji lub decyzji jednostek nadzoru, przy czym wszystkie koszty i formalności z tym związane są po stronie Wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
Realizacja przedmiotu zadania winna być na bieżąco konsultowana i uzgadniana z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu w zakresie technicznym i merytorycznym.
Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w miejscu istniejących urządzeń wodnych. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

2. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać łącznie:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia (należy wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu operatu wodnoprawnego i uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego),
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania),
Okres gwarancji (nadzoru autorskiego) deklarowany przez Wykonawcę nie może być mniejszy niż 12 miesięcy.

3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy): ⃰
Termin związania ofertą wynosi 120 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
4. Termin realizacji zamówienia: do 20 tygodni od otrzymania zlecenia.
5. Kryteria oceny ofert: cena – 100%
6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 13. 06. 2023r. do godz. 1000,

Załączniki:

zal_1_form_ofert 02/06/2023

zal_2_umowa 02/06/2023

Zal_3_osw_wykl 02/06/2023

zapyt_ocene 02/06/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.