Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
Serwisowanie i utrzymanie właściwego stanu technicznego systemu odprowadzania ścieków z poz.320 m w, ZKWK „Guido” Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Zamówienie będzie obejmować świadczenie usług serwisowych, usuwanie awarii i wymianę części eksploatacyjnych zgodnie z DTR na podstawie aktualnych cenników części zamiennych załączonych do oferty
2) Pompownia ścieków wyposażona jest w węzeł tłoczny składający się z:
• Zbiornika na ścieki wyposażonego w mieszadło o osi pionowej o mocy 1.1 kW wraz pokryciem hermetycznym z połączeniem z atmosferą poprzez kominek wywiewny z filtrem antyodorowym (wypełnienie z węgla aktywnego). W zbiorniku zainstalowana jest również instalacja elektryczna i AKPiA dla prawidłowego działania,
• Pompy wyporowo-śrubowe, przeznaczone do pompowania ścieków o mocy 30 kW i wydajności 7m3/h w ilości 2 szt. zasilane z przekształtników napięcia.
• Maceratory, 2 jednostki – zastosowanie do ścieków o wydajności14m3/h i mocy silnik 2,2 kW
• Orurowania i armatura
• Instalacja elektryczna oraz AKPiA

2. Wykaz podstawowych części zamiennych,
1) Mimośrodowa pompa ślimakowa produkcji SEEPEX Gmbh BN 17-48/A6-C3-A7-F0-GA
Wydajność 7-14 m3/godz
Napęd (motoreduktor firmy SEW): 500V, 30 kW, 1450 obr/min
2) Macerator produkcji SEEPEX
Wydajność 14 m3/godz
Napęd (motoreduktor firmy Nord): 2,2 kW, 500V, 543 obr/min
3) Mieszadło Turbo Mixer typ FG 11/56 producent GAA – Lobex (Herboner) 1,1 kW
4) Blokowa pompa odśrodkowa do ścieków producent GAA – Lobex Univers typ AQRH/80-1-160-DW
Silnik 2,2 kW, 500V
5) Napędy wieloobrotowe (prod. Auma) typu: SA 10.2 + Am 01.1 2szt oraz SA 07.6 + AM 01.1 6 szt ze sterowaniem napędu ustawczego AUMA MATIC AM 01.1
500V, 0,37 kW, ster. 24V
6) Przemiennik częstotliwości ACS 880-01 produkcji ABB
7) Przepływomierz elektromagnetyczny typ MPP 630 DN 80 G prod. ENKO

3. (warunki udziału w postępowaniu - jeśli dotyczy)
- wyżej wymienione usługi muszą być wykonywane przez osoby o kwalifikacjach uprawniających
do wykonywania czynności specjalistycznych związanych z serwisowaniem w/w urządzeń.

4. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) 
- zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całości wartości umowy,
- w przypadku, gdy wykonawca nie jest producentem części zamiennej (części handlowe), cena takiej części powinna odpowiadać jej cenie rynkowej. Jeżeli na etapie realizacji umowy zamawiający ustali, że cena części handlowej przekracza jej cenę rynkową to wykonawca zobowiązany będzie uzasadnić różnicę w cenie i przystąpić do negocjacji. Tak wynegocjowana cena stanowić będzie podstawę do zmiany umowy.
- termin związania z ofertą 60 dni,
- termin płatności 30 dni od daty wpływu faktury,

5. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31 stycznia 2023 r.

Załączniki:

Formularz oferty B 25/03/2022

umowa- (projekt) B 25/03/2022

zapytanie ofertowe 25/03/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.