Rozeznanie cenowe
w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia do przetargu nieograniczonego na usługę:

„Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 13 02 08*, 13 08 99* z nieruchomości będących własnością Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 13 02 08*, 13 08 99* z nieruchomości będących własnością Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z obiektów niezamieszkałych z lokalizacji Zamawiającego znajdujących się na terenie Zabrza przy ul. Wolności 410 oraz ul. Mochnackiego 12, ul. K. Miarki 8, 3 Maja 93. Usługa będzie świadczona w ramach potrzeb od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023 roku lub do wyczerpania kwoty netto przeznaczonej na ten cel w budżecie jednostki.

II. Istotne warunki zamówienia:
Wymaga się aby Wykonawca był zarejestrowany w rejestrze BDO i posiadał decyzje i zezwolenia na gospodarowanie odpadami zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, wynikające z Ustawy o odpadach. Dz.U.2019.0.701 tj. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca zobowiązuje się do okresowego odbioru odpadów po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego poprzez system w rejestrze BDO w ciągu 4 dni roboczych.

Zamawiający rozliczać się będzie z Wykonawcą za faktycznie wykonane usługi, w oparciu o potwierdzone przez Zamawiającego odebrane odpady zarejestrowane w systemie BDO.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

Wykonawca z chwilą wywiezienia odpadów z terenu Zamawiającego, przejmie na siebie całkowitą odpowiedzialność za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczeństwo podczas transportu oraz odzysk lub unieszkodliwienie.

Szacunkowa ilość odbioru odpadów (załącznik nr 2) w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r:
- kod 13 02 08*: 660 kg (0,660 Mg) (inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe)
- kod 13 08 99*: 210 kg (0,210 Mg)( (inne niewymienione odpady)
III. Termin realizacji zamówienia:
01.01.2023 r. - 31.12.2023 r,

IV. Termin złożenia informacji cenowej:
Informację cenową należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 04.10.2022 r.

Załączniki:

Załącznik 1 - Informacja cenowa 27.09.2022 27/09/2022

Zestawienie olejów i smarów 27.09.2022.xls 27/09/2022

Rozeznanie cenowe-szacunkowa wartość 27.09.2022 27/09/2022

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.