Zapytanie o cenę ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji *

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:

„Zakup i dostawa osprzętu elektroenergetycznego niezbędnego do utrzymania ruchu maszyn i urządzeń elektroenergetycznych eksploatowanych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w 2023 roku”.


Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Realizacja zadania polega na :

Zadanie nr 1 – zakupie i dostawie elementów oświetlenia i źródeł światła niezbędnych do utrzymania ruchu maszyn i urządzeń elektroenergetycznych eksploatowanych we wszystkich
obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu do końca 2023 roku.

Zadanie nr 2 – zakupie i dostawie osprzętu łączeniowego elektroenergetycznego niezbędnego do utrzymania ruchu maszyn i urządzeń elektroenergetycznych eksploatowanych
w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu do końca 2023 roku.

Osprzęt, którego specyfikacja musi być zgodna z wykazem ujętym w załączniku nr 1a i 1b do niniejszego zapytania ofertowego musi spełniać następujące warunki techniczne:

- przedmiotowy osprzęt musi być nowy, technicznie sprawny,
- posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty,
- być wolny od wad technicznych i prawnych,
- spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości asortymentu w stosunku do specyfikacji wymienionej w załączniku nr 1 i 1a do niniejszego zapytania o cenę do wysokości zabezpieczonych na ten cel środków. Dostawa powyższego osprzętu odbędzie się do wskazanej lokalizacji (obiektu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu) w terminach (sukcesywnie) uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych z rozbiciem na zadania.

2. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień – tj.: wykazanie referencji na wykonanie analogicznych dostaw na kwotę min. 20 000 zł netto),
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy.
• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozbiciu na zadania określone w niniejszym zapytaniu o cenę.

Ilekroć w specyfikacji jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta.
Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.
Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji, i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w specyfikacji. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w zapytaniu, wykonawca złoży szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.


3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy): ⃰
Termin związania ofertą wynosi 120 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
4. Termin realizacji zamówienia: do 20 dni (od daty wystawienia zlecenia na dostawę, jednak nie dłużej niż do 08. 12. 2023r.)

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 13. 06. 2023r. do godz. 10:00,

Załączniki:

zal_2_form_ofert 02/06/2023

zal_3a_umowa 02/06/2023

zal_3b_umowa 02/06/2023

Zal_4_osw_wykl 02/06/2023

zal_nr1_1a.xls 02/06/2023

zapyt_ocene 02/06/2023

Wydłużenie terminu składania ofert 12/06/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.