Zapytanie o cenę ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji *

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:

„Wykonanie projektu instalacji w ramach nowoprojektowanych tras turystycznych zlokalizowanych w Sztolni Królowa Luiza w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

Z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1: opracowanie projektu wykonawczego (wraz z kosztorysem) instalacji
elektroenergetycznej zasilającej urządzenia i wyposażenie zlokalizowane
w ramach nowoprojektowanych tras turystycznych w Sztolni Królowa
Luiza w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Zadanie nr 2: opracowanie projektu wykonawczego (wraz z kosztorysem) instalacji multimedialnych i sieci ethernetowych przeznaczonych do pracy w ramach nowoprojektowanych tras turystycznych w Sztolni Królowa Luiza w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.


Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Realizacja zadania polega na:
Zadanie nr 1: opracowaniu projektu wykonawczego (wraz z kosztorysem) instalacji elektroenergetycznej zasilającej urządzenia i wyposażenie zabudowane w ramach nowoprojektowanych tras turystycznych w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Sieć TN 400/230V zasilana jest z sieci dystrybucyjnej 500V pracującej w układzie IT.
Zadanie nr 2: opracowaniu projektu wykonawczego (wraz z kosztorysem) instalacji multimedialnych i sieci ethernetowych przeznaczonych do pracy w ramach nowoprojektowanych tras turystycznych w Sztolni Królowa Luiza w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Zadanie nr 1 - w ramach powyższego zadania należy zaprojektować przez uprawnionego projektanta infrastrukturę elektroenergetyczną (wraz z kosztorysem) dopasowaną do potrzeb instalacji multimedialnych zasilanych i pracujących w ramach projektowanych tras turystycznych i ich zaplecza multimedialnego (projekty tras stanowią załączniki nr 3a i 3b). Powyższy projekt infrastruktury elektroenergetycznej musi spełniać wymagania „Opinii rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego” stanowiącego załącznik nr 1 do powyższego zapytania o cenę. Projekt rozmieszczenia punktów dystrybucyjnych sieci IT i TN do zasilania instalacji multimedialnych oraz urządzeń projektowanych do uruchomienia w ramach nowoprojektowanych tras turystycznych stanowią załączniki nr 2a i 2b do niniejszego zapytania o cenę. Niniejszy załącznik zawiera informację o wymaganiach w zakresie mocy, która będzie instalowana, informację o miejscach lokalizacji rozdzielni 500V pracujących w układzie IT, informację o lokalizacji rozdzielnic w sieci TN, które mają możliwości rozbudowy o nowe zabezpieczenia i odpływy, a także miejsca lokalizacji transformatorów, które należy zwiększyć w zakresie mocy. W/w projekt musi spełniać wymagania w aspekcie zasilania przedmiotowych urządzeń wraz z niezbędnym zapasem mocy do zasilania urządzeń zainstalowanych w wyrobiskach GKSD i SG”KL” z sieci elektroenergetycznej w układzie TN eksploatowanej w wyrobiskach Sztolni Królowa Luiza w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

W ramach realizacji powyższego zadania należy uwzględnić przygotowanie projektu wykonawczego do wykonania niezbędnej instalacji i infrastruktury elektroenergetycznej do zasilania urządzeń w nowoprojektowanej trasie turystycznej w rejonie wyrobisk GKSD i SG”KL” (określonych w załącznikach nr 2a i 2b) w MGW w Zabrzu.
W kosztorysie należy uwzględnić wykonanie wszystkich niezbędnych prac, uzyskanie ewentualnych zezwoleń, uzgodnień oraz przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej projektowanych instalacji elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania przedmiotowych multimediów zainstalowanych w rejonie projektowanej trasy turystycznej w wyrobiskach GKSD
i SG”KL” wraz z przygotowaniem wszelkich dokumentów niezbędnych do oddania do ruchu powyższych instalacji zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami.
Jeżeli do realizacji zadania będą potrzebne jakiekolwiek uzgodnienia, pozwolenia lub decyzje jednostek nadzoru to wszystkie koszty i formalności z tym związane są po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej konsultacji (w tym uwzględniania zmian i uwag) opracowywanego projektu oraz ścisłej współpracy z Wykonawcą projektu z Zadania nr 2
i upoważnionymi pracownikami MGW w Zabrzu. W ramach realizacji powyższego zadania należy dostarczyć projekt wydrukowany w trzech kompletach oraz w wersji elektronicznej (pliki gotowe do druku w formie pdf oraz edytowalnej – zapisanej w formacie MS Office, CAD, jpg, bmp, itp.).
Zadanie nr 2 – w ramach powyższego zadania należy zaprojektować instalacje i pokazy oparte na założeniach projektów tras (Koncepcji i projektu nowej podziemnej ekspozycji o tematyce historycznej stworzonej w oparciu o trasy turystyczne w Sztolni Królowa Luiza, Koncepcji i projektu nowej podziemnej ekspozycji poświęconej żywiołom, stworzonej w oparciu o trasy turystyczne w Sztolni Królowa Luiza stanowiące załączniki nr 3a i 3b), w których: nowo powstałe punkty AV należy podłączyć i zasilać z obecnych szaf SI (załącznik nr 4a i 4b) o ile to możliwe. W celu standaryzacji sieci Ethernet do wszystkich stanowisk należy doprowadzić światłowód, zakończeniem każdego stanowiska multimedialnego powinna być micro szafka IT z przełącznicą światłowodową, switchem POE SFP+ minimum 8 portów, szafka powinna być wyposażona w odpowiednie zasilanie i zabezpieczenia. W ramach powyższego zadania koniecznym jest również opisanie szafek
i inwentaryzacja sieci, jak również możliwość podłączenia wszystkich elementów systemu AV do zintegrowanego systemu sterowania. Wszystkie szafki i urządzenia zewnętrzne muszą posiadać obudowy ze stopniem ochrony IP min 54. W ramach powyższego zadania należy zaprojektować sieć światłowodową oraz montaż anten WIFI na odcinku toru wodnego wraz z zabudową micro szafek dystrybucyjnych. W celu poprawy jakości sygnału i odpowiedniego poziomu pracy łączności bezprzewodowej telefonii WIFI, należy zamontować na torze wodnym dodatkowe anteny WIFI. Anteny powinny być usytuowane względem siebie w odległościach max. co 200m w celu zapewnienia odpowiedniego pokrycia sygnału. Przy każdej parze anten powinna znaleźć się micro szafa dystrybucyjna wyposażona w 10 portowy switch poe 8 portów RJ45 oraz 2 porty sfp+. W szafce powinno znaleźć się zasilanie switcha oraz micro przełącznica światłowodowa zapewniająca ciągłość połączenia światłowodowego na całym odcinku toru wodnego. Przy czym - przy doborze rozwiązania należy rozważyć następujące czynniki:
a) Przeprowadzenie dokładnej analizy miejsca montażu, aby określić jakie anteny i szafki dystrybucyjne są wymagane (rozmiar, miejsce z możliwością montażu). Określenie odległości między antenami, aby uniknąć zakłóceń sygnału i zapewnić odpowiednią moc anten, aby pokryć cały obszar toru wodnego. Analiza miejsc montażu jest ważna również w kontekście wody, która może zalewać anteny.
b) Dobór anten, które są zaprojektowane do pracy na otwartych przestrzeniach - powinny mieć zasięg wystarczający do pokrycia obszaru toru wodnego i zapewnić odpowiedni poziom sygnału.
c) Dobór i zabudowa szafek dystrybucyjnych, które powinny być zaprojektowane do ochrony urządzeń elektronicznych przed wpływem wody i innych czynników atmosferycznych. Należy upewnić się, że szafki dystrybucyjne będą zamontowane w odpowiednich miejscach, aby zapewnić łatwy dostęp do urządzeń. Należy również dobrać odpowiednie zabezpieczenia sieci elektrycznej. Należy przewidzieć montaż sieci elektrycznej o obniżonych parametrach napięcia – w zakresie napięcia bezpiecznego (switche pracują na napięciu zasilania 24-48V).

W ramach realizacji powyższego zadania należy dostarczyć projekt wydrukowany w trzech kompletach oraz w wersji elektronicznej (pliki gotowe do druku w formie pdf oraz edytowalnej – zapisanej w formacie MS Office, CAD, jpg, bmp, itp.).

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych w rozbiciu na zadania.
Projekty powyższe winny być na bieżąco konsultowane i uzgadniane z Wykonawcami i upoważnionymi przedstawicielami MGW w Zabrzu w zakresie technicznym i merytorycznym.

2. Warunki udziału w postępowaniu:⃰
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne uprawnienia i upoważnienia do wykonywania projektów w ramach branży elektrycznej zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07. 07. 1994 Prawo Budowlane (w odniesieniu do realizacji Zadania nr 1),
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia (należy wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 6 000,00 złotych netto,
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
• okres gwarancji (nadzoru autorskiego) deklarowany przez Wykonawcę nie może być mniejszy niż 24 miesiące,
• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z rozbiciem na zadania opisane w niniejszym zapytaniu o cenę.


Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 15. 06. 2023r. do godz. 10:00

Załączniki:

zal_1_opinia_rzeczozn 02/06/2023

zal_2a 02/06/2023

zal_2b 02/06/2023

zal_3a_projekt_trasa_hist 02/06/2023

zal_3b_projekt_trasa_wodna 02/06/2023

zal_4a_sieci_i_istn 02/06/2023

zal_4b_sieci_i_proj 02/06/2023

zal_5_form_ofert 02/06/2023

zal_6a_umowa 02/06/2023

zal_6b_umowa 02/06/2023

Zal_7_osw_wykl 02/06/2023

zapyt_ocene 02/06/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.